Mikä on FAB?

slajd FAB

Mikä on FAB?

FAB (Formative Assessment for Foreign Language Learning & Teaching in Higher Education) on projekti, joka kehittää korkeakouluissa oppimisen aikana tapahtuvaa vieraiden kielten oppimisen ja opettamisen arviointia. Euroopan unionin Key Action 2 ohjelma rahoittaman kansainvälisen projektityöskentelyn tarkoituksena on kehittää ja jakaa arvioinnin innovaatioita ja hyviä käytänteitä.

Projektiin osallistuvat neljä partnerikorkeakoulua ovat Varsovan yliopisto (Uniwersytet Warszawski) Puolassa, joka on myös FABin perustaja ja pääasiallinen organisoija, Pecsin yliopisto (Pecsi Tudomany Egyetem) Unkarissa, Turun ammattikorkeakoulu Suomessa ja Vytautas Magnusin yliopisto (Vytauto Didžiojo Universitetas), joka sijaitsee Liettuan Kaunasissa.

Projektiin tulee näistä korkeakouluista osallistumaan joko suoralla tai epäsuoralla tavalla kaiken kaikkiaan noin 200 opettajaa ja muutamia tuhansia kielten opetuskurssien opiskelijoita. Projekti kestoaika on 01.10.2015 – 01.10.2017.

Mitkä ovat FAB:in tavoitteet?

Projektin pääasiallinen tavoite on kieltenopetuksen laadun kehittäminen tarjoamalla partnerikorkeakoulujen kielten opettajille formatiivisen arvioinnin työkaluja suullisen kielitaidon arviointia varten. Tämä tavoite tullaan saavuttamaan edistämällä ja soveltamalla kehittyvien arviointityövälineitten käyttöä opettajan jokapäiväisessä työssä. Tavoitteena on pyrkiä opetus- ja oppimismenetelmien parempaan laatuun, opiskelijoitten osalta korkeampaan kielenoppimismotivaatioon, oppimisprosessin tehostumiseen ja opiskelijoitten entistä parempaan ja sujuvampaa vieraiden kielten käyttöön.

Mihin osa-alueisiin FAB projektissa keskitytään?

  1. Alkukysely, jolla selvitetään missä määrin opettajat ja opiskelijat käyttävät oppimisprosessin aikaisia arviointityökaluja
  2. Projektin nettisivuston ja Facebook-tunnuksen luominen ja ylläpitäminen
  3. Uutiskirjeen julkaisu ja levittäminen
  4. Kansallisella ja kansainvälisellä tasolla tapahtuva vertaisarviointityö
  5. Opettajien workshop-tapaamiset
  6. Projektin opettaja- ja opiskelijakyselyitten tekeminen ja arviointi
  7. Sähköinen opettajanopas, joka sisältää opetusmenetelmiin liittyviä hyviä käytänteitä
  8. Formatiiviseen arviointiin keskittyvän kansainvälisen konferenssin järjestäminen

Miksi FAB?

Projektin keskittyminen formatiivisen arvioinnin kehittämiseen on vahvasti perusteltua. Formatiivisen arvioinnin puitteissa ei ole aiemmin suoritettu kattavaa akateemista tutkimusta eikä vastaavaa formatiivisen arvioinnin projektia ole tätä ennen toteutettu korkeakouluissa. Projektin tavoitteena on keskittyä suulliseen kielitaitoon, koska se on avainasemassa kommunikoinnissa ja sen arviointi on vaikeaa.

Vieraiden kielten opetuksen alalla on opettajien ja opiskelijoitten mahdollisesti saavuttama laajempi tietoisuus opetusprosesseista ja -menetelmistä erityisen merkityksellinen yhdistyneessä Euroopassa, jossa monikielisyys ja monikulttuurisuus ovat tärkeässä osassa.

Formatiivisen arvioinnin käyttöönotto jokapäiväisissä opetuskäytännöissä parantaa opiskelijoitten osalta oppimisprosessin aikaista motivaatiota, sitoutumista ja vastuuntunnetta ja johtaa näin tehokkaampaan didaktiseen prosessiin. Tämä puolestaan parantaa opiskelijoitten tulevia työllistymismahdollisuuksia.

Opettajien osalta formatiivisen arvioinnin kehittäminen mahdollistaa korkealaatuisen opetuksen tarjoamisen auttaen samalla opettajia täyttämään opiskelijoitten henkilökohtaiset tarpeet, jotka ovat nykypäivänä muuttumassa entistä monipuolisemmiksi.

Projektin aikana kiinnitetään erityisesti huomiota elinikäisen oppimisen taitoon. Projektin edistämät menetelmät tulevat olemaan hyödyllisiä sekä akateemisten opintojen aikana että niiden päättymisen jälkeen. Nykypäivänä tämä on erityisen arvostettu taito koska Euroopan komission Eurooppa 2020 dokumentin mukaan ‘pidemmän työelämäajan saavuttaminen tulee vaatimaan kykyä hankkia ja kehittää uusia taitoja läpi elämän’.

Mainokset